Granskning Av Innehållet i Vacciner – Är de säkra? Bedöm Själv

Den absolut mest grundläggande kunskapen om vacciner är att de innehåller avdödade eller försvagade smittämnen (bakterier eller virus), som efter injektion i kroppen ska hjälpa immunförsvaret att lättare känna igen och bearbeta smittämnet så att sjukdom kan förhindras från att bryta ut vid framtida kontakt med smittämnet.

Detta låter ju utomordentligt bra. Men det är långt ifrån hela sanningen om vad vacciner innehåller.

Det är upp till var och en att ta ställning till om vacciner är säkra eller inte att injicera i sin egen kropp. Men för att ta ett informerat beslut krävs också nyanserad och saklig information som grund. Idag informeras vi inte av varken sjukvårdspersonal eller myndigheter om ingredienserna i vacciner och de risker som de medför. Denna samling information har därför sammanställts för att underlätta för allmänheten att hitta balanserad och saklig information om detta.

VACCINER INNEHÅLLER MYCKET MER ÄN BARA AVDÖDADE SMITTÄMNEN

Förutom det avdödade eller försvagade smittämnet så finns det en rad andra ämnen i vacciner. Nedan presenteras de i olika ämnergrupperna som tillsätts i vacciner och lite längre ner finns en närmare granskning av innehållet i vacciner som ingår i det svenska allmänna vaccinationsprogrammet:

Svenska FASS (www.fass.se) är dessvärre bristfällig i sin information då det fullständiga innehållet som står på bipacksedlarna inte deklareras. FASS exkluderar märkligt nog alla spårämnen och restprodukter som alltså är listade av vaccintillverkarna själva. Den amerikanska myndigheten Center For Disease Control (CDC) har dock gjort en gedigen samling av alla dessa spår- och restämnen (engelska: Excipients) i alla vacciner på marknaden (1). Klicka här för att ta del av hela listan i dokumentet: ”Vaccine Excipient & Media Summary

Följande ämnesgrupper förekommer i vacciner;

Adjuvanser

Vacciner innehåller så kallade adjuvanser (hjälpämnen), som skall potentiera immunförsvaret så att man kan få ett antigen-specifikt immunsvar gentemot smittämnet.  Alla vaccinadjuvans som används idag har en bevisad toxisk effekt vilket jag tidigare skrivit om här.

Konserveringsmedel

En del vacciner innehåller även konserveringsmedel för att förhindra kontamination av andra smittämnen. Tiomersal, som är en form av kvicksilver, är ett välkänt exempel på ett giftigt och mycket kritiserat konserveringsmedel i vacciner. Som både via beprövad erfarenhet (ex. Svininfluensaskandalen i Sverige (16) ) och via vetenskapliga studier har visat sig vara väldigt skadligt för nervsystemet och ge upphov till diverse neurologiska sjukdomar (13) & (14) . I Sverige har man dock sedan tidigt 90-tal tagit bort tiomersal från de vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet men istället använder man Fenoxyetanol som både är en välkänd allergen och ett misstänkt neurotoxin (15).

Stabilisatorer

Stabilisatorer tillsätts i vacciner för att skydda smittämnet från nedbrytning. Ofta används olika sockerarter, gelatin eller humant serum-albumin. Gelatin tillverkas av restprodukter från kött- och läderindustrin (såsom ben och skinnrester från gris, nötkreatur och fisk).

Restprodukter & cellulär-material från odling av smittämne

Virusvacciner odlas genom att man infekterar humana celler (som tagits från aborterade foster) eller djurceller av olika slag, med viruset som man sedan ska använda i vaccinet. Smittämnet i virusvacciner är således aldrig helt rent utan innehåller celler och cellrester (enzymer, proteiner, dna, etcetera) från diverse organismer.

Odlingsmedium

Odlingsmedium används för att odla upp bakteriella smittämnen eller de cellinjer som används som värdcell för odling av virala smittämnen. Det är alltså näringsämnen och vitaminer för virus eller bakterier,  som ofta innehåller bl.a. jästextrakt.

Antibiotika

Antibiotika av olika slag tillsätts i vacciner för att förebygga kontamination av bakterier. Neomycin, som är en välkänd allergen (17), är ett vanligt förekommande exempel.

Inaktiverande ämnen

För att inaktivera eller avdöda smittämnena i vacciner använder man så kallade inaktiverande ämnen. Formalin (dvs. formaldehyd) är ett vanligt exempel som är mycket hälsofarligt och cancerframkallande.

INGREDIENSER I VACCINER SOM ANVÄNDS I SVERIGE

De vacciner som används i det allmänna vaccinationsprogrammet är följande;

Boostrix Polio: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio
Priorix: Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (Levande virus)
Prevenar: Vaccin mot pneumokocker
Gardasil: Vaccin mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18)

Låt oss se närmare på några av de ingredienser som finns i dessa vacciner.

Humana Diploid Celler Från Människofoster – Cellinje WI38 samt MRC-5

Ja, det sant att vacciner innehåller celler från ett aborterade människofoster, och det råkar faktiskt vara ett svenskt aborterat foster i ett av fallen. Priorix, dvs vaccinet mot mässling, påssjuka och rödahund i det allmäna vaccinationsprogrammet innehåller humana diploidceller (WRC-5).

 

Klickar du här kan du läsa om WI-38 i den högt ansedda och välkända tidskriften Nature (2), där det framgår att fostret, som var 4 månader vid aborten tillhörde en svensk kvinna som inte ville ha ett ytterligare barn. Efter aborten skickades det lilla fostret inlindat i en grön steril duk till Karolinska Institutet i Stockholm. Där avlägsnades lungorna från fostret, packades på is och skickades iväg till Wistar Institute for Anatomy and Biology i Philadelphia, USA. Där maldes lungorna ner av mikrobiologen Leonard Hayflick som tillsammans med Paul Moorhead isolerade den cellinje som kom att kallas WI-38, (3). Denna cellinje och har sedan frekvent använts i forskningssyfte av olika slag, men även för att producera flertalet olika vacciner. En annan cellinje som används för viral vaccinproduktion är MRC-5 som kommer från ett 14 veckors gammalt manligt foster.

Serum från nötkreaturforster (FBS – Fetal Bovine Serum)

Fetal bovine serum (FBS) är namnet på ett serum som används som odlingsmedium för att odla celler i. Extrakt från nötkreatur & nötkreatursfoster finns både i Boostrix och Priorix vaccinet, vilka ingår i det allmäna vaccinationsprogrammet.

FBS är det blodserum som återstår efter att man via centrifugering tar bort röda blodkroppar från blod som extraherats från nötkreaturfoster. Blodet extraheras från foster i gravida kossor via en metod som kallas Cardiac Pucture (hjärt-punktering).

Vid genomförandet av denna metod ges ingen bedövning till ko-fostren som då får genomgå mycket smärta och lidande. Det finns forskare som starkt ifrågasätter denna metod, inte bara med tanke på dess inhumana framställningsprocess. Man menar också att menar att FBS inte är ett särskilt bra odlingsmedium. Dess biokemiska innehåll kan variera grovt beroende på i vilken fas fostret befinner sig när blodet extraheras, och dessutom är serumet ofta kontaminerat med virus (4), (5).

FBS är alltså är icke-sterilt och har ett okontrollerat och varierat innehåll.

FORMALDEHYD

Boostrix, det vill säga vaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta som ges till barn i det allmänna vaccinationsprogrammet, innehåller formaldehyd.

Formaldehyd är en färglös gas med starkt irriterande lukt som löst i vatten kallas formalin. Detta ämne används vid tillverkning av plast men även inom garvering, lim- och textil industrin.

Formaldehyd är en dokumenterat giftig kemikalie som är både allergi- och cancerframkallande.

Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet skriver följande om formaldehyd:

”Formaldehyd är ett direktverkande mutagent ämne, som har orsakat genetiska skador i tester på bakterier och andra lägre organismer och med odlade humana celler. Formaldehyd är klassat av National Toxicology Program i USA och av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC som cancerframkallande för människa baserat på ökad förekomst av cancer i näshålan och leukemi hos yrkesmässigt exponerade. Formaldehyd är allergiframkallande vid hudkontakt och kan orsaka allergiskt kontakteksem.”

Läs mer om formaldehyd på institutionens hemsida här: http://ki.se/imm/formaldehyd (9)

Reverse Transcriptase (En restprodukt från värdcell)

Forskare från den amerikanska myndigheten FDA har funnit att vacciner med levande virus (som till exempel Priorix), innehåller ett enzym som heter Reverse Tranckriptase (10). Detta enzym är en restprodukt som följt med från kycklingembryocellerna som vaccinets smittämnen har odlats i.

Reverse transcriptas (RT, sv. Omvänd Transkriptas) är ett enzym som transformerar RNA till DNA och förekommer i så kallade retrovirus. Detta enzym har förmågan att introducera genmutationer i mänskligt DNA genom att bakvänt transkribera kodsekvensen av virus-RNA till en DNA-kodsekvens, som sedan läggs in i värdcellens genom såsom bilden nedan illustrerar.

RT ENZYMETS FUNKTION – KLICKA FÖR FÖRSTORING

I en vetenskaplig studie som den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) har genomfört så framkommer det att man i en rad olika vacciner, åtskilliga gånger, har identifierat förekomst av RT-enzymet (10) . Man konstaterar att detta bara förekommer i vacciner som framställts i embryoceller från kycklingar (som till exempel i påssjuka-, mässling- och röda hund-vaccinet Priorix).

Förekomsten av RT i vacciner är anmärkningsvärd då vaccintillverkarna själva inte har deklarerat det i innehållsförteckningen. Möjligtvis har de själva alltså inte varit medvetna om förekomsten.

RT är alltså en restprodukt från som okontrollerat har följt med in till den slutliga vaccinprodukten från de kycklingembryoceller som vaccinerna har framställs i.

I en annan studie som genomfördes av franska forskare beskrivs hur RT introducerar oncogener i tidigare helt friska celler. Onkogener är muterade gensekvenser som omvandlar en tidigare frisk cell till tumörcell (11).

Kopplingen mellan onkogener och RT kan man läsa mer om i ett avsnitt i Encyclopedia of Cancer här (12).

SLUTLIGA TANKAR

Det är högst oroväckande att varken sjukvårdspersonal, myndigheter eller FASS informerar allmänheten om förekomsten av dessa ingredienser i vacciner som alltså ingår det allmänna vaccinationsprogrammet.

Det är slående att innehållet i vacciner är så pass okontrollerat och icke sterilt att odeklarerade restprodukter från värdceller och okända viruskontaminationer via t.ex. Fetal Bovine Serum (FBS) kan förekomma. Alltifrån okontrollerat genetisk material till okända virus och enzymer som kan införa mutationer i mänskligt DNA, kan förekomma i den slutliga vaccinprodukten. Dessutom finns direkt hälsofarliga och cancerogena kemikalier tillsatta.

Ansvariga myndigheter och sjukvårdspersonal informerar som sagt inte allmänheten och patienter om innehållet i vacciner, och de risker som de medför. Med tanke på informationen ovan är detta väldigt allvarligt. Nu när de ansvariga inte tar sitt ansvar, så måste vi medborgare ha civilkurage och informera varandra i frågan, vilket alltfler människor har börjat göra. Det är i den andan som all denna information har sammanställts. Må det hjälpa dig att få större klarhet i frågan och underlätta för dig att ta ett informerat beslut som främjar ett friskt hälsotillstånd för dig och din familj.

Referenser

1. Vaccine Excipient & Media Summary; Den amerikanska myndigheten CDC’s sammanställning av de hjälpämnen som finns i vacciner.

2. Medical research: Cell division , Nature News feature om cellinje WI-38

3. PUBMED ABSTRACT: THE LIMITED IN VITRO LIFETIME OF HUMAN DIPLOID CELL STRAINS,
HAYFLICK L.

4. PUBMED ABSTRACT: The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem?
Jochems CE, van der Valk JB, Stafleu FR, Baumans V.

5. Optimization of chemically defined cell culture media – Replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods
J. van der Valka, D. Brunnerb, K. De Smetc, Å. Fex Svenningsend, P. Honeggere, L.E. Knudsenf, T. Lindlg, J. Norabergd, A.
Priceh, M.L. Scarinoi, G. Gstraunthalerj

6. PUBMED ABSTRACT: Promotion of Wilms’ tumor cells migration and invasion by mono-2-ethyhexyl phthalate (MEHP) via activation of NF-κB signals.
Wang Z, Shao M, Liu Y.

7. PUBMED ABSTRACT: The estrogenic activity of phthalate esters in vitro.
Harris CA, Henttu P, Parker MG, Sumpter JP.

8. Kemikalieinspektionen: Vägledning till reglerna om ftalater i leksaker och andra produkter för små barn

9. Institutionen för Miljömedicin, Karolinska Institutet: Om formaldehyd

10. PUBMED ABSTRACT: Analysis of a coded panel of licensed vaccines by polymerase chain reaction-based reverse transcriptase assays: a collaborative study.
Maudru T1, Peden KW.

11. PUBMED ABSTRACT: Transduction of a cellular oncogene: the genesis of Rous sarcoma virus.
Swanstrom R, Parker RC, Varmus HE, Bishop JM.

12. Transduction of Oncogenes 
Jaquelin P. Dudley , Sanchita Bhadra, Jennifer A. Mertz

13. Mitochondrial dysfunction, impaired oxidative-reduction activity, degeneration, and death in human neuronal and fetal cells induced by low-level exposure to thimerosal and other metal compounds.
Geier DA, King PG, Geier MR.

14. Thimerosal: clinical, epidemiologic and biochemical studies.
Geier DA, King PG, Hooker BS, Dórea JG, Kern JK, Sykes LK, Geier MR.

15. Effects of 2-phenoxyethanol on N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor-mediated ion currents.
Musshoff U, Madeja M, Binding N, Witting U, Speckmann EJ.

16. SVERNSKAR: Sprutan förstörde våra liv.

17. PatchTest Results of the North American Contact Dermatitis Group 20052006
Zug, Kathryn A.; Warshaw, Erin M.; Fowler, Joseph F. Jr; Maibach, Howard I.; Belsito, Donald L.; Pratt, Melanie D.; Sasseville, Denis; Storrs, Frances J.; Taylor, James S.; Mathias, Toby C.G.; DeLeo, Vincent A.; Rietschel, Robert L.

Comments are closed.