Granskning Av Vacciners Faktiska Effektivitet – Vad Säger Statistiken?

Att alla vacciner är säkra och effektiva är ett faktum och därför en obestridlig självklarhet som vi lärt oss sedan barnsben från lärare, läkare, sjukvårdspersonal, myndigheter, media och delvis från varandra.

Alltid när det talas om vaccinationer så antar vi att vacciner har räddat massa liv och dessutom håller alla dödliga sjukdomar i schack.

Greg Beattle, Vaccination, A Parents Dilemma, Oracle Press, Queensland Australia. p36 -57

Men i sann vetenskaplig anda kan man alltid fråga sig; är det verkligen så som vi antar? Vad säger statistiken?

I min tidigare artikel visade jag en samling vetenskapliga publikationer och information, som till skillnad från antagandet att alla vacciner är säkra, istället varnade för deras toxiska effekter.

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på statistik som ger oss en djupare förståelse om vacciners effektivitet.

EXAKT HUR MÅNGA LIV HAR VACCINER EGENTLIGEN RÄDDAT?

Följande graf visar antalet dödsfall orsakat av mässling som årligen rapporterades i USA från 1900 till 1986 – Den röd-markerade pilen visar i vilket skeende mässlingvaccinet introducerades.

Nästa graf visar antalet dödsfall orsakat av mässling som årligen rapporterades i England och Wales från 1838 till 1978. Den röd-markerade pilen visar återigen när vaccinet introducerades.

Vad säger dessa grafer dig?

Hur många liv har besparats tack vare mässlingvaccinet?

Stämmer det överens med vad du alltid har antagit om hur många liv vacciner har räddat?

HUR LÄKEMEDELSINDUSTRIN PRESENTERAR DET – EN FÖRVRÄNGD OCH AVSKALAD BILD

Bara de två graferna ovan ger grund att fråga sig själv hur i hela friden man kan ha misstolkat vacciners effektivitet så pass mycket?

Det ser onekligen ut som att mässlingvaccinet knappt hade någon effekt överhuvudtaget då nästan 95 – 99 % av dödstalen redan hade sjunkit innan vaccinet introducerades i USA, England och Wales.

Om man ser på graferna nedan så ser det dock ut som att vaccinerna haft en viss effekt. Men det tåls att först se hur statistiken har framställts och fråga sig varför inte hela bilden visas. All information och statistik för åren innan 1940 har beskurits och beslöjats på så vis att den tydliga historiska nedgående trenden inte längre framkommer.

På detta vis så kan vilken information som helst vändas totalt upp och ner och ge ett helt annat intryck än det som faktiskt har varit. Det är ingen nyhet att data kan vinklas. Detta görs ofta av olika industrier för att framställa sina produkter så bra som möjligt. Lyckas dessa industrier tillräckligt bra med sitt lobbyarbete gentemot myndigheter så införlivas en långsiktig kassako.

Grafen nedan visar hur läkemedelsindustrin och de hårt lobbade statliga myndigheterna presenterar statistiken.


Lägg märke till:

1. Att det inte längre är antalet dödsfall (vilket redan hade gått ner med 95 %) som redovisas. Utan istället tittar man bara på antalet rapporterade fall. Vilket är ganska märkligt då det påstås att vacciner effektivt räddar många liv.

2. Hur årtalen har beskurits till en kortare period.

3. Hur den stora nedåtgående trenden totalt uteblivit. En tydlig statistisk nedgående trendlinje som startade kring början av 1900 talet och som hade hunnit nå sin botten INNAN vaccinet ens hade introducerats, är inte längre synlig.

Att identifiera trender och trendlinjer var målet med det arbete som jag utförde som marknadsanalytiker inom bioteknik-branchen en gång i tiden. En identifierad trendlinje var helt avgörande för alla våra slutsatser i våra analyser. Statistiska trender är talande då de visar åt vilken håll utvecklingen lutar och med hjälp av den kan man alltså förutspå en framtida utveckling med ganska hög statistisk säkerhet.

I detta fall berättar trendlinjen att sjukdommarna redan var på nedgång, och detta måste då givetvis döljas för att framhäva vacciners ”effektivitet”.

Denna nedåtgående trend som läkemedelsbolagens grafer uppenbarligen vill dölja kan även observeras i statistiken för scharlakansfeber där inget vaccin introducerades.

Om man vidare ser på mässling, scharlakansfeber, difteri och kikhosta i en och samma graf blir den stora nedåtgående trenden som tidigare identifierats ännu tydligare. Den starka utvecklingen mot ett allmänt bättre hälsotillstånd hade påbörjats långt innan några vaccinernas introduktion.

Man kan givetvis göra sig egen tolkning i frågan men för min del blev det tydligt när jag för första gången stötte på denna information att det inte alls var vacciner som utrotat alla dessa sjukdomar här i väst, som man tidigare antog och hade lärt sig sedan barnsben.

Istället verkar det mycket troligare att faktorer som förbättrad sanitet, tillgången till rent vatten och avlopp, bättre kost och renare närmiljö som bidragit till den minskningen.

För att skaffa dig en ännu bredare och mer djupgående uppfattning i frågan rekommenderar jag starkt att ta del av ytterligare statistik på fler sjukdomar och vacciner. En del av den informationen finns att hämta i Dr. Raymond Obomsawin sammanställda dokument och studie om vacciners effektivitet: Obamsawin (PhD) -_Vaccination_Tables

Sammanfattningsvis kan man väl säga att man alltid behöver se det större perspektivet för en djupare och mer korrekt uppfattning i vilken fråga som helst. Att utesluta en del av bilden/utvecklingen ger en skev verklighetsuppfattning och skall ifrågasättas till högsta grad.

 

 

Comments are closed.