13 Alarmerande Vetenskapliga Studier Om Vaccinsäkerhet – Samt Varför Du Inte Sett Dem Förut

Majoriteten av den information om vacciner och vaccinationer som når ut till allmänheten kommer inte från oberoende forskare, som många människor tror. Utan den kommer till allra största del från statliga & överstatliga institutioner som är utsatta för kraftig lobbyverksamhet av forskare och anställda direkt kopplade till de stora läkemedelsföretagen (Figur 1).

I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på vad oberoende forskning har att säga om säkerheten av den moderna tidens vacciner.

Det centrala budskapet i denna ensidiga och starkt insisterande information som kommer från de tungt lobbade statliga institutionerna är i sin helhet väldigt tydlig; Alla vacciner på marknaden är helt säkra och bör således inte ifrågasättas alls, under några som helst omständigheter. Slutdiskuterat, punkt, slut.

Vacciner och vaccinationer har därför kommit att bli en slags helig ko; något som man absolut inte får ifrågasätta även om ifrågasättandet bottnar i oberoende vetenskaplig forskning. Den som ifrågasätter denna heliga ko begår hädelse och skall frysas ut och kategoriseras in de skamliga och oansvariga skarorna av ”anti-vaxxers” eller ”vaccin-förnekare”. Det pågår nästintill en häxjakt på folk som vågar ifrågasätta vacciners säkerhet, även om ifrågasättandet bottnar i vetenskapliga fynd, personliga erfarenheter och biverkningsrapporter.

Figur 1. Vaccininformations-diagram: klicka för att förstora

Lyckligtvis dock, för alla parters bästa, så tog medeltiden slut för över för 500 år sedan!

Tack vare medvetandets evolution, internet och följaktligen den drastiskt förkortade tiden i vilken information kan spridas, så håller detta på att luckras upp totalt.

Alltfler människor börjar inse att den informationen som vi har blivit matade med och systematiskt utsatta för sedan barnsben kan ha kommit från partiska källor som vill hålla oss beroende av deras produkter. Därmed suktar alltfler efter information från oberoende forskare som inte är finansierade eller anställda av läkemedelsföretagen själva.

Informationen i denna artikel är tänkt att vara till hjälp för det ökande antalet individer som öppensinnat vill utforska information från opartiska källor.

Detta handlar om hårt motarbetad information, som de stora läkemedelsbolaget och de tungt lobbade statliga & överstatliga institutionerna helst inte vill att folk ska veta om. För det skapar sprickor i deras uppmålade världsbild om att alla vacciner på marknaden är 100 % säkra.

Det sanna vetenskapliga förhållningssättet, dvs. att kunna observera och studera saker och ting från en objektivt perspektiv, förtjänar all respekt som den bara kan få. Låt oss dyka rätt in i det !

Oberoende forskning: Vaccin innehåller giftiga adjuvans och konserveringsmedel

INGREDIENSER I VACCINER

Vacciner innehåller många ingredienser som de flesta av oss är omedvetna om. Förutom själva antigenet (dvs. de avdödade eller försvagade bakterierna & virusen) så finns det alltså adjuvans, konserveringsmedel och ytterligare tvivelaktiga ingredienser i vacciner.

Nästan alla de mycket allvarliga biverkningarna som vacciner orsakar, vilka är ett brett spektrum av autoimmuna och neurologiska sjukdomar sjukdomar, har kopplats till de toxiska adjuvans och konserveringsmedel som används i vaccinerna. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) samt (13) .

Nästan alla moderna vacciner innehåller åtminstone ett adjuvans och några av dem innehåller också konserveringsmedel. Ett adjuvans är ett medel/en förening som läggs till i vacciner för att potentiera (göra mer potent, aktivera) immunsvaret. Den vanligaste gruppen av adjuvans som används i vacciner är aluminiumsalter (aluminiumfosfat, aluminiumhydroxid och kaliumaluminiumsulfat).

Aluminium är en välkänt neurotoxin (3) & (7). Forskning har också visat att det kan finnas ett samband mellan aluminium i vacciner och den ökande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) (10) & (12).

Det mest tvivelaktiga konserveringsmedlet som används i vacciner är utan tvekan Tiomersal, som är en form av kvicksilver med förmåga att inducera CNS-skada genom att migrera in i hjärnan via blod-hjärnbarriären (11) & (11.5).

Andra högst tvivelaktiga adjuvans och konserveringsmedel som används i vacciner är; Natrium Glutamat (MSG), formaldehyd, Skvalen, paraffinolja som är en petroleumprodukt, samt två ytterligare adjuvans som kallas Freunds ofullständiga- och Freunds fullständiga adjuvans (FIA eller IFA).

FULLSTÄNDIG LISTA & SAMMANFATTNING AV OBEROENDE STUDIER

Titlarna på alla vetenskapliga publikationer är oförändrade, dvs har sitt ursprungliga formulering på engelska. Du kan klicka på varje titel om du vill gå direkt till en sammanfattning av publikationen på Pubmed.org eller Science direct.

(1) ” ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants “

Under 2011 publicerades en banbrytande vetenskaplig studie som för första gången korrelerade effekten av adjuvanser i vacciner till en rad olika autoimmuna sjukdomar. Detta definierande av ett nytt syndrom korrelerat till adjuvanser i vaccin uppmuntrade ytterligare forskare att undersöka och bekräfta korrelationerna mellan adjuvanser och autoimmuna sjukdomar.

(2) Sjögren’s syndrome: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA).

En vetenskaplig studie från 2014 som till stor del genomfördes vid universitetet i Rom i Italien, länkade användandet av adjuvanser i vaccin till en kronisk autoimmun sjukdom som kallas Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom orsakar en kronisk obalans i de fuktproducerande körtlarna i kroppen. Symtom på Sjögrens syndrom inkluderar; muntorrhet, torra ögon, torr hud, kronisk hosta, torrhet i slidan, domningar i armar och ben, trötthet, muskel & ledvärk och sköldkörtelproblem.

(3) Aluminum’s Role in CNS-immunen System Interactions leading to Neurological Disorders

En annan studie, som under 2013 utfördes av forskare vid Universitetet i British Columbia, presenterar information och data som korrelerar aluminium-adjuvans med olika neurologiska sjukdomar. Forskarna påvisar aluminiums potential att kunna framkalla skador på olika nivåer i det centrala nervsystemet (CNS). Skador som ger upphov till neuron-död och slutligen systemfel.

(4) Aluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction.

Precis som titeln på denna studie antyder, så belyser den aluminium-adjuvansens roll i inducering av Crohns sjukdom. Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som verkar ha genomgått en nästintill epidemisk ökning i modern tid.

(5) Adverse events following immunization with vaccines containing adjuvants.

I en s.k. ”cross-sectional” studie som genomfördes på reumatologi och immunologi institutionen på ett sjukhus kopplat till universitetet i Guadalajara i Mexiko, så blev 120 nyligen vaccinerade patienter undersökta under en tid i syfte att mäta frekvensen av autoimmuna och inflammatoriska biverkningar. Resultatet av studien bekräftar hur vaccin-adjuvans kan medföra autoimmuna/inflammatoriska biverkningar.

(6) Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration.

I denna studie visar forskare att aluminiumhydroxid-injektioner leder till degenerering av neuroner, som i sin tur orsakar olika problem i motoriken.

(7) Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?

I ytterligare en studie som utförts av Neural Dynamics Research Group på institutionen för Ophthalmology vid Universitet i British Columbia, så ifrågasätter forskare starkt den allmänt accepterade uppfattningen att aluminium i vacciner är säkra. De presenterar experimentell forskning som tydligt visar hur aluminium-adjuvans har potential att framkalla allvarliga immunologiska sjukdomar hos människor, såsom autoimmunitet, långsiktig hjärnhinneinflammation och ytterligare allvarliga neurologiska komplikationer

(8) Biopersistence and systemic distribution of intramuscularly injected particles: what impact on long-term tolerability of alum adjuvants?

Forskning som utförs av franska forskare länkar användningen av aluminium-adjuvans till; diffus myalgi, kronisk trötthet och kognitiv dysfunktion. Tyvärr är dock den fullständiga artikeln fortfarande enbart tillgänglig på franska.

(9) Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants.

I en studie som publicerades i American Journal of Reproductive Immunology, läggs det fram bevis på att HPV-vaccinet har potential att utlösa invalidiserande autoimmuna sjukdomar såsom ovariesvikt.

(10) Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity.

Denna studie undersöker aluminiums neurotoxicitet hos människor och djur under olika förhållanden. Studien belyser att aluminium exponering hos vuxna kan leda till åldersrelaterade neurologiska skador såsom Alzheimers sjukdom. Och hos småbarn fann man en korrelation mellan antalet vacciner med aluminium-adjuvans och graden av autismspektrumstörningar (ASD).

(11) Mercury neurotoxicity: mechanisms of blood-brain barrier transport.

En studie publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift (precis som alla 10 ovan!) som heter Neuroscience & Biobehavioral visar hur metylkvicksilver (MeHg) är kapabel att inducera skador i centrala nervsystemet (CNS) genom migration in i hjärnan via blod-hjärnbarriären. Både MeHg och dess systermolekyl Etylkvicksilver (EtHg, d.v.s. den form av kvicksilver som förekommer i konserveringsmedlet Tiomersal), har i studier visat sig röra sig fritt i kroppen och komma igenom både blod-hjärnbarriären och cellväggen (11.5 – Mechanisms of mercury disposition in the body.). Trots att det i andra studier visat sig att EtHg avlägsnas snabbare från hjärnan så är dessa två systermolekyler så pass lika att de har en nästintill identisk toxisk effekt i kroppen. Detta bortsett från den toxiska effekt som kan uppstå av en längre exponeringstid förstås.

(12) Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?

Som titeln på denna vetenskapliga studie antyder undersöker den om vaccin-adjuvans kan ha en direkt roll i den ökande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) bland allmänheten. Resultaten visar att barn från länder med den högsta ASD förekomsten även har den högsta exponeringen av aluminium från vacciner. Ökningen av exponeringen av aluminium-adjuvans korrelerar signifikant med den ökning av ASD-prevalens i USA som iakttagits under de senaste två decennierna. Studien visar också att det finns en korrelation mellan mängden aluminium som administreras till förskolebarn och den nuvarande förekomsten av ASD i sju västländer, särskilt vid 3-4 månaders ålder. Resultaten visar att det kan finnas ett starkt samband mellan aluminium i vacciner och uppkomsten av ASD.

(13) Are there negative CNS impacts of aluminum adjuvants used in vaccines and immunotherapy?

Denna studie ser över befintlig litteratur och vetenskapliga publikationer om aluminiums neurotoxicitet och ifrågasätter användningen av aluminiumsalter som vaccinadjuvans då de anser att aluminium inte bara har en direkt toxisk effekt på nervsystemet, men också en potentiell förmåga att påverka och utlösa autoimmunitet. Forskarna uttrycker oro över den ökande användningen av aluminiumsalter som vaccin-adjuvans på grund av dess förmåga att påverka det centrala nervsystemet (CNS), utlösa autoimmuna och inflammatoriska reaktioner samt förmåga att förändra genuttryck.

Hur och var har jag funnit all denna information?

Nej, detta är inget som jag funnit via en konspirationsdokumentär på nätet.

Första gången jag hörde talas om adjuvanser var när jag blev anställd som produktchef på Isconova AB, ett litet Svenskt vaccin-adjuvans bolag med säte i Uppsala. Det var också i Uppsala som jag några år tidigare fick min master of science (M.Sc.) examen inom biokemi.

Även efter 5 års universitetsstudier inom biokemi och ytterligare 2 års arbetslivserfarenhet hade jag alltså inte hört begreppet ”adjuvans” och visste heller inte att vacciner kan innehålla konserveringsmedel.

Så det finns inga skäl att känna sig obildad om man aldrig hört talas om vaccin-adjuvans, eller att det kan förekomma konserveringsmedel i vacciner. Oavsett om man har en akademisk bakgrund eller inte så har vi alla utsatts för vinklad information och förts bakom ljuset via kraftigt lobbade statliga institutioner, utbildningslitteratur och ägardirektivstyrd massmedia.

Jag arbetade för Isconova AB i nästan två år innan jag bestämde mig för att sluta. Jag gick aldrig tillbaka till läkemedels- & bioteknikindustrin eftersom jag inte längre kände för om att ge min energi till en industri med sådan tvivelaktig etik och moral.
Jag började ju trotts allt att studera biokemi med avsikt att bidra till förbättrad hälsa i världen, men jag upptäckte ganska snabbt att läkemedelsindustrins vinstintresse kraftigt övervägde och omöjliggjorde detta för mig.

SLUTLIGA TANKAR

De flesta människor som känner sig övertygade att vaccinationerna i det statliga vaccinprogrammet är säkra känner så dels för att (1) de personligen inte har haft några märkbara åkommor direkt efter sina vaccinationer och dels för att (2) det råder stor omedvetenhet kring faktumet att vi systematiskt och kraftigt utsätts för ensidig information.

Att man inte direkt efter vaccination får uppenbara symptom beror på att autoimmuna och neurologiska sjukdomar som IBD, Sjögrens och allergier inte nödvändigtvis bryter ut inom några få dagar, veckor, månader eller till och med år efter en mottagen vaccination, vilket försvårar sammankopplingen mellan orsak och verkan.

Dessa åkommor kan även ta tid att upptäckas av den drabbade individen då de är mångfacetterade, dvs har flera olika symtom, som till en början kan sammankopplas med diverse olika allvarliga och mindre allvarliga tillstånd.

Så innan man gladeligen konstaterar att man inte drabbats av någon vaccinskada så måste man fråga sig själv om man eventuellt lider av, eller i framtiden kommer att drabbas av, någon av de flertalet autoimmuna eller neurologiska åkommor som finns.

Må denna samling av information och studier hjälpa dig att få större klarhet om ditt eget och vårt kollektiva hälsotillstånd.

 

Comments are closed.